O Nas

Statut Fundacji START z Kulturą

Fundacja START z Kulturą, zwana w dalszej treści „Fundacją”, ustanowiona w Poznaniu przez Aleksandrę Kołosowską zwaną dalej fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Justynę Blandzi w kancelarii notarialnej w Poznaniu ul. Mielżyńskiego 18/5 w dniu 13 lipca 2012 r., działa na podstawie:

1) przepisów prawa polskiego,
2) ustawy o fundacjach,
3) niniejszego Statutu.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Terenem działalności Fundacji jest tak obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zagranica.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 2

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury, zwany w dalszej treści Statutu „Ministrem”.

§ 4

1. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja START z Kulturą w Poznaniu.
2. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy: FSzK, wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

Rozdział II. Cel i formy działania Fundacji

§ 5

1. Celem Fundacji jest niesienie pomocy oraz rozwój uzdolnionych artystycznie dzieci, młodzieży i dorosłych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dla realizowania i rozwijania ich pasji bez względu na płeć, miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne oraz wrodzoną lub nabytą niepełnosprawność. Celami szczegółowymi Fundacji są działania na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:
1. działalności na rzecz dzieci i młodzieży;
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5. działalność wspomagająca, w tym działalność edukacyjna, szkoleniowa i informacyjna skierowana do społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, dotyczącej m. in.:
- pracy na rzecz młodzieży;
- rozwijania współpracy międzypokoleniowej;
- przedsiębiorczości społecznej,
- budowania partnerstw lokalnych,
6. aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych;
7. promowanie zrównoważonego rozwoju;
8. przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego, w szczególności dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, światopogląd, status ekonomiczny, pochodzenie i orientację seksualną;
9. rozwój poradnictwa, edukacji i informacji obywatelskiej.

2. Cele fundacji realizowane są poprzez:
a) wspieranie w rozwijaniu talentów dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej,
c) promocję młodych artystów polskich,
d) przyznawanie stypendiów i nagród, e) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
f) organizowanie spotkań rozwijających pasje i talenty służące poszerzaniu umiejętności w danym zakresie, zdobywaniu doświadczenia a także upowszechnianiu za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci Internetowej tych spotkań,
g) organizowanie wystaw i wernisaży z możliwością licytacji i sprzedaży prac uzdolnionych artystycznie dzieci, młodzieży i dorosłych (uzyskane środki przeznaczone na realizację celów statutowych),
h) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w wspieraniu, uczestnictwie i tworzeniu kultury,
i) współpraca z instytucjami, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz kultury i rozwijania talentów.
3. Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki w kwocie 500,00 zł, (słownie pięćset złotych) oraz środki pieniężne i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
c) zbiórek publicznych, imprez, konkursów oraz spotkań organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
d) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych,
e) odsetek bankowych,
f) działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 7

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów.

§ 8

2. Rada Fundacji
a) Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundację,
b) Rada Fundacji składa się z 3 do 10 członków.
c) Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
d) W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
e) Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
f) Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
g) W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia tej funkcji.
h) Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 9

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 10

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 11

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 12

Zarząd Fundacji.
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Członkowie Zarządu Fundacji mają prawo do zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów.

§ 14

Sposób Reprezentacji.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składa minimalnie dwóch członków Zarządu działający łącznie.
2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa osobom kierującym oddziałami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, a także powoływać pełnomocników do prowadzenia spraw określonych pełnomocnictwem i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji.
3. W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Programowej do dokonania oznaczonej czynności prawnej.

§ 15

Zmiana Statutu. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 16

Połączenie z inną fundacją.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd fundacji w drodze uchwały wymagającej bezwzględnej większości 2/3 głosów, uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 17

Likwidacja Fundacji.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 18

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 19

Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Zarząd

Prezes – dr hab. Janusz Leon Wiśniewski

Wiceprezes – Aleksandra Kołosowska

Sekretarz – Barbara Kołosowska

Misja

Fundacja „Start z Kulturą” za cel obrała sobie szansę. Poprzez swoją działalność chcemy dawać szansę młodym, utalentowanym osobom, których los obdarzył nieprzeciętnymi zdolnościami, chęcią kreowania, artystycznym usposobieniem, ale którym nie dał wystarczających środków i możliwości finansowych do przedstawiania własnych wizji. Wierzymy, że wystarczą chęci, cierpliwość, determinacja, szczodrość i praca, aby wywołać uśmiech i pozwolić im dalej rozwijać swoje pasje na wyższym szczeblu, pośród najlepszych. Wierzymy w ich możliwości dając im szansę realizacji.